Samfunn og Etikk

Samfunn

Samfunnsansvar handler om våre verdier og hvordan vi påvirker mennesker, miljø og samfunn. Vi skal ta ansvar med å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i vår strategi og daglige drift.

Etikk

Ansatte må opptre i samsvar med virksomhetens interesse. Det betyr blandt annet at arbeidstaker ikke uberettiget skal omtale arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte.

Alle ansatte skal ikke ta imot gaver, andre ytelser eller fordeler som er egnet til å påvirke deres tjenestehandlinger.

Ansatte har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om selskapets virksomhet og alle andre forhold.

Den enkelte ansatte har ansvar for å holde seg oppdatert på de etiske retningslinjer som gjelder for selskapene i Toma Gruppen.