Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø- og sikkerhet i Toma Gruppen er nedfelt i våre verdier og integrert i vårt styringssystem.

Vår HMS-dokumentasjon og prosedyer er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Det arbeides målrettet for å utvikle bedriftskulturen, øke trivselen og redusere farene for helseskader og ulykker.

Dette skal oppnås ved:

  • Forebyggende arbeid som skal forhindre at uhell og skader inntreffer.
  • Tett og god dialog med vernetjenesten, BHT og Arbeidslivstjenesten.
  • Øke nærværet gjennom tilhørighet og trivsel i bedriften.

Vårt HMS arbeid er videre beskrevet i vår HMS-organisasjon. Våre lokale HMS-mål bygger på overordnet mål. Mål og lokale handlingsplaner følges opp gjennom aktiv deltagelse i HMS arbeidet.

Det er ledelsens politikk at de ansatte i størst mulig grad skal bidra til en slik utvikling gjennom aktiv deltagelse i HMS arbeidet.

For å sikre at man etterlever egne prosedyrer, myndighetenes krav, og kundekrav gjennomføres interne HMS-revisjoner. Ledelsen har sin årlige gjennomgang og resultatene gjøres kjent i virksomhetene.